Λογιστικές Υπηρεσίες

 


Κάθε φορά που χρειάζεστε να απαντηθεί μια ερώτηση ή αναζητάτε λύση σε κάποιο πρόβλημα , η ομάδα της GPN είναι έτοιμη να καλύψει τις αναγκες σας.


Είναι πλέον δεδομένο ότι η Λογιστική είναι απαραίτητη , κρίσιμη και αναγκαία λειτουργία για όλες τις επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από το μέγεθος τους , αφού αποτελεί το πρωταρχικό εργαλειο από το οποίο η διοίκηση αντλεί όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται για την ορθή οργάνωση, πληροφόρηση και αξιολόγηση της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Το τµήµα λογιστικών υπηρεσιών της GPN στελεχώνεται από άτοµα που διαθέτουν την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία για την οργάνωση και ολοκληρωµένη υποστήριξη των λογιστηρίων της επιχείρησης.

Η επιχείρηση σας δεν μπαίνει σε καλούπια ούτε και εμείς.

Βασικές Παροχές

 • Οργάνωση και επίβλεψη λογιστηρίων επιχειρήσεων
 • Πρώτη εγκατάσταση και οργάνωση νέων και υφιστάμενων λογιστηρίων
 • Τήρηση απλογραφικών και διπλογραφικών βιβλίων μηχανογραφικά στα γραφεία μας ή στην έδρα της επιχείρησης, σύμφωνα με τα ΕΛΠ ή τα ΔΛΠ
 • Τήρηση αναλυτικής λογιστικής
 • Τήρηση θεωρημένης αποθήκης
 • Λογιστική παρακολούθηση µε γνώµονα την εξυπηρέτηση των πληροφοριακών αναγκών της επιχείρησης
 • Υποβολή περιοδικών – προσωρινών δηλώσεων ηλεκτρονικά
 • Διαχείριση ενδοκοινοτικών συναλλαγών, (VIES, Intrastat)
 • Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών – προμηθευτών
 • Κοστολόγηση παραγωγής
 • Λογιστικές αναλύσεις, ενδιάµεσα οικονοµικά αποτελέσµατα και σύστηµα Reporting
 • Σύνταξη λογιστικών καταστάσεων πλήρως εναρµονισµένων µε την ισχύουσα νοµοθεσία
 • Προσαρµογή στα ∆ιεθνή Λογιστικά Πρότυπα (IAS & IFRS)
 • Διεκπεραίωση γραφειοκρατικών εργασιών και συναλλαγών µε το ∆ηµόσιο (∆.Ο.Υ., Ασφαλιστικοί Οργανισµοί, ΓΕ.ΜΗ., Περιφέρεια και Επιµελητήρια)